Tämä on Digitoimisto Olbedesignin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 19.07.2023 Viimeisin muutos 19.07.2023.

Rekisterinpitäjä

Olbedesign
2169768-7
Männistönraitti 8
33410 Tampere

 
Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Olli Toivonen

 
Rekisterin nimi

Digitoimisto Olbedesignin Asiakasrekisteri

 
Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
- rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde ennen sopimusta).
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, mahdollinen markkinointi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 
Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja. Rekisterin sisältämät tiedot lisääntyvät tarpeen mukaan, eli kaikkia tietoja ei kerätä kaikilta asiakkailta. Asiakas katsotaan olevan rekisterissä, mikäli yksikin henkilöivä tieto on merkitty rekisteriin.

 • henkilön etu- ja sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • postiosoite
 • puhelinnumero
 • yritys tai työnantaja
 • työpaikan / toimipisteen sijainti
 • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot,
 • taloudelliset tiedot
 • tiedot käsitellyistä tilauksista ja varauksista
 • asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
 • yksilöllinen IP-osoite
 • rekisteröidyn itse antamat tiedot
 • palveluiden käytöstä havaitut tiedot

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

Tietojen luovutus

Emme luovuta henkilötietojasi ilman suostumustasi kolmansille osapuolille ellei jokin seuraavista ehdoista täyty:

 • Tietojen luovuttaminen perustu lakiin, säädökseen tai meitä sitovaan sopimukseen.
 • Meillä ja kolmannella osapuolella on sopimus henkilötietojen käsittelystä.
 • Henkilötietojen luovuttaminen on välttämätöntä jonkin sinulle tuotettavan palvelun toteuttamiseksi.
 • Henkilötietosi on kerätty yhdessä kumppaniemme kanssa järjestetyn tapahtuman yhteydessä. Voimme luovuttaa tietojasi kyseistä tapahtumaa järjestämässä oleville yhteistyökumppaneille tapahtumaan liittyvää markkinointiviestintää varten.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.

Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia, jotta voimme toteuttaa sinulle tarjottavat palvelut. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

 • Verkkosivun ylläpito - Zoner Oy, Suomi
 • Google Analytics - Google LLC, Yhdysvallat
 • Google Ads - Google LLC, Yhdysvallat
 
8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 
9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 
10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).